Hallituksen esitys HE 9/2004 vp

Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontu-van neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä
Henrik Lax /r: Herr talman, arvoisa puhemies! Regeringens proposition gäller beslutsreglerna inom Eu-ropeiska centralbanken. Behandlingen av den här propositionen ger ett välkommet tillfälle att här i riks-dagen lyfta fram ett problem som håller på att växa sig större, som håller på att allvarligt drabba hela eu-roområdet och dess ekonomiska utveckling.
Jag tänker naturligtvis på den amerikanska dollarn, kursen har rasat i förhållande till euron. Enbart ifjol stärktes euron i förhållande till dollarn med 20 procent och många ekonomiska experter tror att dollarn ytterligare kommer att försvagas. Länder som Kina och Japan har lagt upp en medveten försvarsstrategi för att deras produkter och tjänster prismässigt skall kunna konkurrera på världsmarknaden oavsett dol-larn.
Men hur skall det då gå för euroländerna om dollarns utförsbacke fortsätter, vilken försvarsstrategi skall vi ta till? Klarar EU:s nuvarande institutionella struktur en utmaning av det här slaget? Vad blir det av Lissabonprocessen som skall göra EU till världens starkaste och mest dynamiska ekonomi? De här frå-gorna har uppmärksammats den här månaden i Hufvudstadsbladets ledare den 14 februari och senast igår av Juhana Vartiainen som är fackföreningsekonom i Stockholm.
Fast saken inte omedelbart anknyter till behandlingen av regeringens proposition, så vill jag i det här sammanhanget i varje fall framhålla att det är oerhört viktigt att regeringen tar sig an den här frågan och för upp den på EU:s dagordning. Det gäller i högsta grad framtiden för vårt lands exportindustri och möj-ligheterna att upprätthålla och skapa arbetsplatser i Finland.
Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen käsittely tässä antaa hyvän tilaisuuden kiinnittää huomiota va-kavaan ongelmaan, joka on syntymässä USA:n dollarin heikentymisen myötä suhteessa euroon. Euroalu-een kilpailukyky on vakavasti uhattuna. Saatamme joutua maksumieheksi tilanteessa, jolloin muun muas-sa Kiina ja Japani määrätietoisesti ovat varautuneet tilanteeseen ja luoneet itselleen puolustusstrategian. Minusta on erinomaisen tärkeätä, että hallitus kiinnittää tähän asiaan huomiota, pohtii sitä keskuudessaan ja tuo asian EU:n asialistalle. Monet talousekspertit ovat sitä mieltä, että dollarin alamäki jatkuu, ja kyllä-hän meidän täytyy Euroopassa varautua tähän tilanteeseen. Kyse on muun muassa meille elintärkeän vientiteollisuuden tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista ylläpitää työpaikkoja ja luoda uusia työpaikkoja sen puitteissa Suomessa.

24.2.2004

 

Historian tekemisen halu
Eurometri , joulukuu 2004