8.10.2004

BUTTIGLIONE HAR YTTRANDEFRIHET

Harry Blässar oroar sig i onödan (Hbl 16.10.). Den italienske kommissionärskandidaten Rocco Buttigliones yttrandefrihet respekteras till fullo av Europaparlamentet. En helt annan sak är att parlamentets utskott för medborgerliga friheter, inrikes- och rättsliga frågor efter utfrågning av Buttiglione funnit honom olämplig att leda arbetet på att göra unionen till ett enhetligt rättsområde för frihet, säkerhet och rättvisa.

Parlamentet ser detta arbete som en av de stora utmaningarna under den nuvarande mandatperioden och har förutsatt att kommissionen sätter in krafttag för att nå resultat. Särskilt viktigt är att få rättsstatsprincipen att rota sig i hela unionen efter den senaste
utvidgningen. Till kommissionärens svåra uppgifter på detta område hör att se till att de grundläggande medborgerliga rättigheterna och friheterna till fullo förverkligas i enlighet med stadgandena i förslaget till nytt grundfördrag för unionen.

Det gäller bl.a. att förverkliga jämställdhet mellan könen, att stärka minoriteternas rättigheter, att främja mediafriheten och bryta monopolen i branschen, att göra förarbetena vid lagstiftningsarbetet inom unionen tillgängliga för allmänheten och att se till att flyktingar och deras asylansökningar får en rättvis behandling.

Buttiglione är en anmärkningsvärt intelligent, kunskapsrik och erfaren politiker men hans inställning till dessa frågor fick majoriteten av utskottets medlemmar inklusive mig själv att sätta tummen ned för hans lämplighet för detta uppdrag. Han skulle uppenbarligen råka i konflikt med sina egna värderingar i ett uppdrag som bl.a. skulle kräva åtgärder för att bryta det italienska mediamonopolet och skydd mot diskriminering av personer pga. deras sexuella inriktning.

Henrik Lax
Europaparlamentariker (sfp)

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005