FAKTA OCH POPULISM OM FLYGEKORREN!

Fil.dr Gunnel Carlberg utbrister (VN 8.4.) "Det var ju förskräckligt vad den flygekorren kan!" och beskyller mig för populism, då jag efterlyser sinne för proportioner i EU-kommissionens ingrepp i de nationella myndigheternas handlande när det gäller skyddet av olika djurarter.
Jag hade inte väntat mig att en aktad forskare som GC skulle ta lätt på grundprinciper som gäller kompetensfördelningen mellan unionen och medlemsländernas myndigheter, principer som ingående debatterats vid Finlands inträde i EU och som för flygekorrens del just nu sätter myror i huvudet på riksdagen vid behandlingen av en ändring av naturvårdslagen. Denna lagändring avser att tillmötesgå EU-kommissionens krav på skärpt skydd av flygekorren, en art som ingalunda är utrotningshotad! Följer Finland inte EU-byråkraternas krav hotar de med att låta frågan avgöras av EG-domstolen.
Riksdagens grundlagsutskott har konstaterat att de föreslagna bestämmelserna kan leda till betydande förfång för markägare, t.ex. att en ansökan om ett byggnadslov kan avslås om en rastplats för flygekorrar påträffas på byggnadsplatsen. Skall lagen kunna antas i enkel lagstiftningsordning måste markägaren därför ges rätt till skadestånd.
EU finns till för att ta sig an stora frågor som de enskilda medlemsländerna inte på egen hand klarar av. Till dessa hör miljöfrågorna, särskilt nedsmutsningen av atmosfären och vattendragen, bevarandet av biodiversiteten och som en del av detta skyddet av utrotningshotade djurarter. Också i dessa frågor skall närhetsprincipen beaktas, dvs. besluten skall tas så nära dem de berör som möjligt.
Det är inte rimligt att EU hindrar avlivandet av enstaka exemplar av björn och varg som förirrat sig till människornas boningar och tvingar oss att utstå väsentliga skador och kostnader pga. arter som alls inte är hotade som flygekorre och storskarv. Det är dags att dra en gräns!

Henrik Lax

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005