En konsekvent grannlandspolitik hörnsten för utvidgat EU

EU:s utvidgning, i synnerhet de baltiska ländernas inträde, måste utnyttjas för att lägga basen för en konsekvent och solidarisk grannlandspolitik som utvecklar samarbetet mellan EU och grannläanderna i öst, i synnerhet med Ryssland och som banar väg för demokratins seger i EU:s stora östra grannland.

För oss som kandiderar till Europaparlamentet från Estland, Finland och Sverige och som är partivänner i den europeiska liberaldemokratiska partifamiljen, är det uppenbart att vi och våra länder måste ta ett ökat ansvar för att driva fram en hållbar och realistisk Rysslandspolitik. Rysslands blotta storlek, historia och rika naturtillgångar placerar landet i en särställning.

Vi argumenterar därför för ett fortsatt konstruktivt engagemang med Ryssland från EU:s sida, med en ökad intern enighet mellan EU:s medlemsländer som bas för Rysslandspolitiken. Vi kräver en mer aktiv roll av Europaparlamentet i att hänga ut och kritisera de medlemsländer som med egna bilaterala utspel underminerar den gemensamma EU-linjen gentemot Ryssland.

Det italienska ordförandeskapet kritiserades helt riktigt när Berlusconi glömde den fastslagna EU-politiken gällande Tjetjenien och människorättssituationen, men även Frankrike har haft problem med att följa den gemensamma Rysslandspolitiken. Den fundamentala värdegrunden för EU:s och Rysslands relationer är klar, respekten för demokratiska spelregler, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och EU måste tala med en röst för att få tillräckling slagkraft i dessa frågor. EU måste våga påtala brister i Ryssland gällande respekt för demokratiska spelregler och grundläggande rättigheter och ta ett ansvar för att landet stöds i reformprocessen.

Vi understryker att Estland, Lettland och Litauen nu är fullvärdiga medlemmar i den Europeiska Unionen. Vi förhåller oss också kritiska till att EU gått långt i att erkänna behovet av en politisk dialog gällande de ryska minoriteterna i de tre baltiska länderna, men att inga framsteg gjorts för att öppna en motsvarande dialog gällande situationen i Tjetjenien.

De ryska myndigheterna har upprepade gånger uttryckt önskemål om att avskaffa visumtvånget mellan EU och Ryssland. På lång sikt är detta en förhandlingsfråga som kan förverkligas först när Ryssland uppfyller villkoren för ett demokratiskt samhälle. I det kortare loppet gäller det att försnabba visumförfarandet och se över visumavgifterna.

Följande toppmöte mellan EU och Ryssland kommer att hållas 20-21 maj och frågan om Rysslands inträde i Världshandelsorganisationen WTO kommer upp igen. Eftersom EU är Rysslands största handelspartner är de bilaterala förhandlingarna mellan EU och Ryssland avgörande för Rysslands inträde och fullt medlemskap. Vi är positiva till Rysslands inträde, eftersom WTO-reglerna kommer att underlätta handelsutbytet. Samtidigt innebär fullt WTO-medlemskap att förtroendet för det ryska domstolsväsendet måste öka.

Kommissionen överväger för tillfället framtiden för TACIS-programmet, mot bakgrunden av de senaste tidernas ekonomiska tillväxt i Ryssland och de relativt marginella resultat som uppnåtts under åren. Vi stöder en omvärdering av EU:s stöd till Ryssland, med större och mer långsiktiga insatser för att säkra demokrati och rättssamhällets utveckling.

Vi kommer att jobba för att Kommissionens samlade erfarenheter från reformprocessen i post-kommunistiska länder aktivt utnyttjas för våra östra grannar och i synnerhet för Ryssland. Vi välkomnar också en utvidgning av den Europeiska Investeringsbankens mandat till kreditgivning för CIS-länderna, inklusive Ryssland.

Cecilia Mamström, MEP, Folkpartiet Liberalerna, Sverige
Henrik Lax, riksdagsledamot, Svenska folkpartiet, Finland
Toomas Savi, MEP, ledamot av Riigikogu, Refrompartiet, Estland

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005