SMÅ SPRÅK, SPRÅKLIGA MINORITETER – FINLAND FÖREBILD

En förutsättning för att EU skall kunna fullgöra sin uppgift och driva intressen som är gemensamma för hela unionen är att alla EU-medborgare oavsett språklig tillhörighet kan känna sig trygga i sin identitet. De har därför rätt att vända sig till unionens organ på sina länders officiella språk. Också de nationella språkminoriteterna i unionen (nu ca 40 miljoner medborgare) skall respekteras enligt "Stadgan om de grundläggande rättigheterna" som antogs vid europeiska rådets möte i Nice år 2000 och som kommer att ingå i EU:s nya grundfördrag. Att unionen också kan ansluta sig till den europeiska människorättskonventionen efter att grundfördraget trätt i kraft kommer att stärka medborgarnas rättsskydd. Slutmålet är ett EU som ställer klart definierade krav på sina medlemsländer att respektera och aktivt stöda sina språkliga minoriteter.

Genom att unionen får tio nya medlemsländer och antalet officiella språk kommer att öka till tjugo, blir de små språkens ställning allt mera trängd. Detta gäller bl.a. finskan och svenskan. Företrädarna för de små språken i EU måste göra gemensam sak för att försvara sina språk och skapa ett program till stöd för den språkliga mångfalden i unionen.
Många kriser har sitt ursprung i konflikter mellan språkgrupper. Betydande spänningar förekommer mellan en del språkgrupper i de nya medlemsländerna. EU måste därför föra en politik som stärker de nationella språkminoriteternas ställning och utjämnar språkliga spänningar och därmed förebygger konflikter.

Finland bidrog starkt till godkännandet av grundstadgans språkliga bestämmelser och upplevs idag som ett föredöme i att erkänna nationella språkliga minoriteter. Vår nya språklagstiftning, Ålands autonomi och insatserna för att bevara samiskan har väckt respekt och beundran. Som Folktingets ordförande har jag arbetat mycket med dessa frågor.
Finland har goda förutsättningar att försvara den språkliga mångfalden och bidra till att minska språkliga spänningar inom unionen. Denna vår trovärdighet stärks ytterligare av att SUOMI - FINLAND syns och hörs på både finska och svenska i Europaparlamentet.


Henrik Lax
Riksdagsman
folktingsordförande

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005