EU NYHETER, januari 2005

Vecka tre var utskottsvecka i Bryssel och många frågor stod på agendan.

Miljöutskottets utfrågning 19.1 2005 om EU:s kommande kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) fick mycket uppmärksamhet. Från industrins sida har man uttryckt oro över att lagförslaget kommer att minska deras konkurrenskraft. Enligt miljökommissionär Stavros Dimas kommer den nya kommissionen att försöka hitta ett förslag där intressena för både företrädare för hälso-och miljöfrågor samt industrin tas i beaktande. Dimas betonade att EU-länderna inte kan fortsätta med samma kemikalieanvändning som nu. En stor del av utfrågningen gick ut på att diskutera hur REACH påverkar miljön. Flera representanter från industrin gav sitt stöd till en snävare kemikalielagstiftning eftersom det skulle minska antalet oroliga kunder då de får bättre information om hur kemikalier påverkar dem. Producenterna och importörerna skulle hädanefter vara tvungna att registrera alla substanser.

Utrikesutskottet hörde 24-25.1.2005 på sitt möte representanter för de nationella parlamentens utrikes- och försvarsutskott. Måndagens utskottsmöte besöktes av Javier Solana, som fungerar som rådets generalsekreterare och hög representant för den gemensamma utrikes-och säkerhetspolitiken. Även utrikesförhållanden och Europas grannskapsspolitik diskuterades med den ansvariga kommissionären Benita Ferrero-Waldner. Frågor som behandlades var Ukrainas EU-integration, förhållandet till Ryssland samt valen i Irak. Nationella parlament deltog. Finland representerades av riksdagsledamot Kimmo Kiljunen (medlem i utrikesutskottet) som underströk att diskussionen om Ukrainas EU-medlemskap även förutsätter att man funderar igenom Rysslands framtida position i EU. Utskottet antog en resolution med en lista på 25 länder, där situationen för de mänskliga rättigheterna är allvarlig och utskottet yrkar på att unionen bör föra fram detta i resolutioner till FN. Bland länderna kan nämnas Kina, Sudan, Vitryssland, Turkmenistan och Uzbekistan. Resolutionen tas upp till debatt i plenum vid sessionen i Strasbourg den 23 februari.

Trafikutskottet föreslår att de 110 olika körkorten i EU ersätts med ett gemensamt EU-körkort, dock först om 10-20 år. Enligt utskottet skulle detta bl.a. minska körkortsbedrägerierna och höja säkerheten på vägarna.

Transportutskottet ställer krav på strängare straff, till och med fängelse, för illegala oljeutsläpp på EU-vatten. Kommissionen uppmanas att undersöka om en europeisk kustbevakning skulle kunna förhindra brott i form av föroreningar som kommer från fartyg. Europeisk byrån för sjösäkerhet (EMSA) bör få en starkare roll, så att föroreningar från fartyg kan upptäckas i tid. Parlamentet röstar om frågan i februari.

Månadens höjdpunkt var plenarsessionen 26.27.1 i Bryssel.
Sessionen skulle inledas av Ukrainas nyvalde president Viktor Jusjtjenko som i sista stund förhindrades av dåligt flygväder.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade kommissionens femåriga strategiprogram för Europaparlamentet. Grundtanken i Barrosos strategi är att ”frigöra Europas enorma outnyttjade potential”. Målen välstånd, solidaritet och säkerhet för alla” skall förverkligas genom Lissabonstrategin, den nya konstitutionen, stark politisk vilja och samarbetet institutionerna emellan. Samtidigt vill man förstärka Europas roll i utrikesärenden. Majoriteten av parlamentsledamöterna ställde sig positivt till kommissionens program som allmänt beskrevs som ”realistiska men ambitiösa”.

Som på många håll i världen uppmärksammades 60-årsdagen av befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz även i Europaparlamentet på torsdagens plenarsession. Parlamentet antog en resolution för att uppmärksamma förintelsen och för att bekämpa antisemitism.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005