Henrik Lax, Europaparlamentet 14.12.2004


Talman,

De nya finansiella ramarna kommer i hög utsträckning att forma unionens framtid och de blir de första efter unionens utvidgning. Balansgången mellan utgifter och satsningar kommer att bli svår; lösningen måste kunna godtas av alla - både nya och gamla medlemsländer. Det måste därför finnas en rimlig överensstämmelse mellan de satsningar till unionen som ett land gör och det landet får ut av dem. Detta måste också gälla stater som har det ganska bra. I norra Europa finns betungande särförhållanden, ett kargt klimat och långa avstånd, som inte försvunnit efter utvidgningen. Det kan därför inte vara rättvist att låta sådana permanent missgynnade områden s.a.s. "betala" bara för att de av statistiska orsaker ser ut att vara rika.

Det finns också en förväntning att vissa projekt som inte är direkt knutna till strukturfonder eller forskningsanslag skall förverkligas. Ett exempel som ligger mig nära: I Östersjöregionen finns det ett odelat stöd för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Det kräver bl.a. att allt avloppsvatten från Sankt Petersburg kan renas.

Forskningsprioriteringarna måste stöda en utveckling av hela regioner som levat isär av historiska orsaker. I Östersjöregionen upplever många att EU nu skall stöda möjligheterna att växa samman. Liknande förväntningar finns också på andra håll.

Till sist vill jag konstatera att det finns starka förväntningar på större klarhet i unionens utrikespolitik. Därför måste EU-parlamentet tydligt signalera att detta är en viktig prioritering. Vi står ännu inför utmaningar i Ukraina, Kaukasus, Vitryssland och kanske också Ryssland.

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005