PRESSMEDDELANDE
29.11.2004

Svar på europaparlamentariker Henrik Lax spörsmål:
Kommissionen ger grönt ljus för rening av allt vatten i Petersburg

EU-kommissionen är redo att stöda vattenreningen i Sankt Petersburg så att allt vatten renas i framtiden. Europaparlamentariker Henrik Lax (sfp) hade i en fråga till kommissionen påpekat att 1/3 av allt avloppsvatten fortfarande kommer att rinna ut orenat i Finska viken efter att det sydvästra vattenreningsverket i staden färdigställs nästa år. Detta orenade avloppsvatten från 1,5 miljoner människor är den största enskilda utsläppskällan i Östersjön.

Kommissionen förutsätter i sitt svar att utbyggnaden av avloppsnätet i de norra delarna av staden också stöds av andra givare. Kostnaderna för utbyggnaden uppskattas uppgå till 200 miljoner euro. Projektet innebär att ca 400 kloaker leds till stadens norra reningsverk i stället för att innehållet rinner ut orenat i Finska viken som nu.

- Detta är en signal också till den finska regeringen. Östersjöstaterna måste göra gemensam sak för att få ned utsläppen från Sankt Petersburg. Vi behöver åtgärder för att allt vatten skall kunna renas före år 2010. När nu Östersjön omringas av åtta länder som är medlemmar av EU, måste det vara möjligt att hitta en lösning, säger Lax.

För att minska utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön är projektet enligt Lax i en nyckelroll. Övergödningen ökar produktionen i havet, vilket innebär att mera syre åtgår för nedbrytning av organiskt material. Perioderna med syrebrist har därför blivit längre, de återkommer oftare och breder ut sig över allt större områden. Syrebrist har redan slagit ut djursamhällena på ca hälften av den egentliga Östersjöns bottnar, och det måste sättas stopp på detta, säger Henrik Lax.


Tilläggsuppgifter:

Europaparlamentariker Henrik Lax, tel +32 473 886664
Medarbetare Rurik Ahlberg, tel +32 473 836672

 

EU storknar under gemensamma skatter
Tekniikka&Talous

Visum kan bli verklighet för turistresa till USA
VN och JT 20.11.2004

Turkiet skulle ändra på EU:s uppdrag
Vbl 13.10.2004

 
 


Januari 2005