Valmanifest  
Kalender
  Stödgrupp  
  Beställ material  
  Kampanj  
  Penningdonationer  
  Seminarium  
   
   
   
     

LANDSORTSBEFOLKNINGEN MÅSTE FÅ SKYDD MOT VARGEN

Stig-Göran Lassas aktualiserar problemet med skadegörande rovdjur i en insändare i HBL (11.03.). Vargen blir farlig för både folk och fä om den förlorar sin rädsla för människan eller svälter och blir desperat. Det är därför absolut nödvändigt att begränsa vargstammen som t.ex. älg och hjort.

Jägarna i Sydösterbotten har ansökt om tillstånd att få skjuta den varg som systematiskt rivit boskap men har fått avslag av jord- och skogbruksministeriet medan polischefen i Närpes med stöd av polislagen har gett order om att vargen skall avlivas.

Jord- och skogbruksministeriets händer är nu bundna. När Finland anslöt sig till EU förband vi oss även att följa EU:s naturskyddsdirektiv. Enligt detta är vargen fridlyst inom hela EU, det enda undantaget Finland fick gällde vargstammen i renskyddsområdena.
Under medlemskapsförhandlingarna lät EU förstå att Finland kan fortsätta att kontrollera vargstammen inom ramen för undantagsbestämmelser och detta gjordes. Efter ett anonymt klagomål från Finland har EU kommissionen sedermera granskat om våra myndigheters bestämmelser för vargjakt följer EU:s naturskyddsdirektiv. Finland togs under kommissionens övervakning och denna kom fram till att vargjakten inom renskyddområdena måste licensieras vilket även skedde. Nu anser kommissionen att Finland har tillämpat sin lagstiftning alltför släpphänt, d.v.s. för många jakttillstånd för varg har utfärdats. Finland har redan fått en officiell anmärkning och nu ska EU-kommissionen enligt uppgift väcka talan mot Finland vid EG-domstolen. Polischefens sakliga beslut i en ohållbar situation kan i värsta fall leda till att vår polislag gällande avlivande av farliga djur måste ändras.

EU-kommissionen kräver att Finland tillämpar naturskyddsdirektivet bokstavligt. Bestämmelserna tolkas idag förnuftsvidrigt av EU-kommissionens tjänstemän så, att en varg fritt får angripa folk och fä så länge vargstammen i området är liten.

Vargarna får under inga omständigheter tillåtas vänja sig vid att människan är ofarlig. Redan idag specialiserar sig vargar på husdjur och stryker orädda kring husknutarna. Det finns inget skäl att tro att orädda vargar kommer att begränsa sig till husdjur. Hela Finland måste få samma undantag från direktivet om skydd av vargen som nu gäller i renskyddsområdena vilket i praktiken betyder licensjakt. En sådan ändring tar tid. Under mellantiden bör det göras klart för tjänstemännen i EU-kommissionen att de inte får detaljstyra naturskyddet inom hela EU utan att deras uppgift skall vara att övervaka att de övergripande målen för naturskyddet tillräckligt beaktas på det nationella planet.

Skall de som anser att landsortsbefolkningens trygghet skall offras för att andra skall få njuta av en vild och orörd natur få ta makten i EU:s beslutande organ. För att tokigheter som vargbestämmelserna skall kunna undvikas är det viktigt att rösta i EU-valet. Europaparlamentets beslut berör oss idag mången gång lika mycket som riksdagens.


Henrik Lax
Riksdagsman

   
Startsidan Media Om Henrik Henrik's pages in English Henrikin sivut suomeksi Henrik's pages in Russian